Црквени одбор

Црквени одбор је тело које је састављено од Управног и Надзорног одбора. Управни одбор је извршно тело Скупштине Црквено-школске општине Свети Великомученик Димитрије у Виндзору које врши послове између Скупштина чланства. Надзорни одбор је орган који надзире рад Управног одбора. Црквени одбор се бира сваке године, крајем месеца децембра.

Чланови Црквеног одбора за 2020 годину су:

Управни одбор:

Председник Управног Одбора- Горан Јамина

Председник Управног одбора Црквено-школске општине Светог Великомученика Димитрија је са свештеником законски представник наше црквене заједнице пред црквеним и грађанским властима. Председик треба да буде особа од високог поверења у народу. Он је први позван да брине о напредку црквене заједнице  и да се стара да се све активности црквене заједнице обављају у реду и поретку. Дужности председника су: да сазива седнице Управног одбора, да их отвара и закључује, да предлаже дневни ред и да га се строго држи, да председава седницама  и износи предмете на решавање и објављује донете закључке, да се брине да се донесени закључци спроведу правилно и у датом року, да је у непрестаном контакту са свим другим црквеним телима,  Епархијом, суседним црквено-школским општинама,  канадским властима и осталим трећим лицима, да врши координацију тимова током организовања фестивала и осталих свечаности у заједници и сл.

Први подпредседник- Тихомир Радан

Први подпредседик Управног одбора Црквено-школске општине Светог Великомученика Димитрија је заменик председника и у случају одсуства председника, замењује га. Први подредседник уобичајено обавља још неку од функција у Управном одбору. Тихомир обавља функцију тутора.

Тутор цркве Светог Великомученика Димитрија је први сарадник свештеника и особа која брине о црквеним потребама. Дужности тутора су: да присуствују недељним  црквеним богослужењима и помаже свештенику, да у храму прима новац од продатих свећа и црквених предмета, са таса и од добровољних прилога, да се брине око набавке свећа и осталих црквених предмета за продају у црквеној продавници, да брине о поштовању кућног реда у цркви, да брине о безбедности у цркви током богослужења, да брине о одржавању просторије где се пале свеће и сл.

Благајник- Горан Мићковић

Благајник Црквено-школске општине Светог Великомученика Димитрија је особа од поверења која води бригу о црквеном новцу. Његове дужности су да води благајничку књигу прихода и расхода, да прима новац од књиговође, тутора и управника бара, да новац  предаје у банку, да исплаћује плате и доприносе, да плаћа све рачуне, да прави финасијске извештаје, да подноси Скупштини чланства завршни, годишњи, финансијски извештај и сл.

Књиговођа- Весна Паунић

Књиговођа Црквено-школске општине Светог Великомученика Димитрија је особа која води бригу о финанскијско-књиговодственом  пословању цркве. Дужности књиговође су да: прима новац од свих донација и чланарина, да издаје признанице за примљени новац од донација и годишње чланарине, предаје прикупљени новац од  донација и годишње чланарине благајнику, да ажурира листу донатора, да издаје и доставља донаторима признанице (CDTC) за обрачун пореза, да ажурира адресе постојећих и нових донатора, да за Скупштину припрема списак пуноправних чланова и сл.

Председавајући Вечери Р. Српске- Неђо Спремо

Председавајући Вечери Републике српске је особа која води бригу о хуманитарним активностима Црквено-школске општине Светог Великомученика Димитрија. Његове дужности су да: сазива седнице Управног одбора Вечери Републике Српске и да њима председава, да их отвара и закључује, да води записник, да чува архиву, да се стара да се додела помоћи врши у складу са правилником, да прима новац од благајника за слање помоћи и врши уплату истих и сл.

Председници помоћних организација по аутоматизму улазе у састав Управног одбора Црквено-школске општине Светог Великомученика Димитрија:

Председница КСС- Гордана Крндија

Председик хора- Радомор Јовановић

Председница Просветног Одбора-Љиљана Обрадовић

В.Д Председница фолклорног друштва- Ивана Бокан

Дужности председника помоћних организација су следеће да: сазивају седнице Управних одбора и Скупштине својих организација, да их отварају и закључују, да врше дужност председавајућег Скупштине, да отварају и прегледају пристиглу пошту, да руководе емаил листом чланова помоћне организације и обавештавају чланове о свим активностима, да су у непрестаном контакту са свим телима Црквено-школске општине Светог Великомученика Димитрија  и сродним организацијама, да врше координацију и учествују у организовању свечаности под покровитељством  наше црквене заједнице и сл.

Редовне позиције у Управном одбору Црквено-школске општине Светог Великомученика Димитрија које нису попуњене:

Информациони секретар- Вршиоц дужности свештеник

Информациони секретар Управног одбора Црквено-школске општине Светог Великомученика Димитрија је особа која управља комплетним информационим системом и информише парохијане о свим активностима црквене зејднице. Информациони секретар одржава црквену интернет презентацију и управља њеним садржајем, одржава црквену Facebook страницу и управља њеним садржајем,  контролише расподелу флајера и летака на црквеном имању од стране других лица, одржава све црквене огласне табле и  управља њиховим садржајем,  сакупља фотографије и видео снимке са догађаја од важности за црквену заједницу, објављује их и чува, сакупља емаил адресе парохијана, управља црквеном емаил листом и шаље преко емаила обавештења парохијанима о свим црквеним активностима, израђује информационе плакате и видео спотове као и најаве догађаја у Црквено-школској општини и извештава са њих, прави  годишњи календар активности на нивоу црквене заједнице и сл.

Управник дома- Вршиоц дужности Неђо Спремо

Управник дома је особа која се брине да сви црквени објекти буду у функцији исправности, води евиденцију о распореду активности и заузетости црквене сале и парка, брине о изнајмљивању и приступу црквеној сали, црквеном дворишту, односно изнајмљује их заинтересованим парохијанима, као и осталим трећим лицима, по потреби омогућава приступ црквеној сали и парку како клијентима тако и корисницима из помоћних организација наше црквене заједнице по претходном договору и сл., води рачуна о свим дозволама потребним за функционисање сале и помоћних просторија (ватрогасни апарати, кухињски апарати, аларм, итд.) и обезбеђује њихово обнављање и сл. и редовно ажурира уговоре о изнајмљивању надлежних просторија.

Управнику дома помажу два помоћника:

Славко Врковац- одржава коресподенцију са ватрогасном службом, инспекцијом и осигуравајућом службом.

Дане Бокан- брине о свим поправкама у надлежним црквеним просторијама и на имању и сл.

Управник бара- Добро Ненадић

Позицију попуњавају редовни чланови Управног одбора, на смену.

Управник бара је особа која брине о  бару у црквеној сали. Дужности управника бара су: да набавља алкохолна и безалкохолна пића за потребе бара, да брине о томе да се пиће у црквеној сали издаје према упутствима које налаже државни закон о употреби алкохола, да по потреби брине о обезбеђењу дозволе за пиће, да води рачуна да се алкохолно пиће исправно чува у закључаном простору, да се стара да бар након сваке употребе буде очишћен и сл.

Чланови изабрани у УО и одобрени од ЕУО-а полажу следећу заклетву пред свештеником и јеванђељем:

Ја…………………, заклињем се свемогућим Богом и својом чашћу да ћу, као православни хришћанин поштовати, слушати, испуњавати и бранити свете каноне, законе, традиције, правила и наредбе свете православне цркве и мог епархијског архијереја и да ћу као члан Српске Православне Црквено-школске општине Св.  Великомученик Димитрије из Виндзора редовно и ревносно испуњавати све дужности и обавезе прописане Статутом Епархије, правилима и прописима Црквено-школске општине. Сагласан сам прихватити надлежност Епархијског црквеног суда. Обавезујем се његовим одлукама под условом да се могу жалити на основу овог, са правом жалбе по Статуту. Како ја ово чинио, тако мени Бог помогао и овога и онога света.

Надзорни Одбор:

Надзорни одбор је орган који надзире рад Управног одбора. Чланови Надзорног одбора прегледају благајничке књиге прихода и расхода и о томе подносе извештај Скупштини. У Надзорни одбор бирају се лица вична вођењу финансијских књига.

У случају да примети неправилност у финансијама или да примети крупно одступање од Правилника у раду, Надзорни одбор је дужан да захтева од Управног одбора да сазове ванредну Скупштину.

Председник- Миле Миливојевић

Члан- Слободан Поповић

Члан- Ратко Загорац

 

 

X