Чланство у ЦШО СВД

Црквено-школска општина (у даљем тексту ЦШО) Светог Великомученика Димитрија (у даљем тексту СВД) је организована религијска заједница парохијана на простору канадског града Windsor-а и околине, који су се слободном вољом определили за припадност ЦШО СВД. Она је у духовном, канонском и административном смислу саставни део Епархије канадске а самим тим и део свеукупне Српске Православне Цркве. Њом управљају њени чланови који су примљени у пуноправно чланство, заједно са својим свештеником.

Формулар за пријем у чланство ЦШО СВД можете преузети овде.

Информације о привилегијама чланства  у Црквено-школској општини Светог Великомученика Димитрија можете погледати овде.

УСЛОВИ, ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЧЛАНСТВА:

Општи услови које мора испунити свако лице да би постало члан Црквено-школске општине СВД су следећи:

 • да је православне вере;
 • да је пунолетно (има 18 година живота);
 • да живи примерним животом према моралном учењу своје православне вере и учествује у црквеним богослужењима и прима Свете Тајне исповести и причешћа;
 • да није кажњавано затвором за кривична дела на период  дужи од годину дана;
 • да уредно плати чланарину одређену од стране Скупштине чланства ЦШО СВД;
 • да изјави да ће радити за добробит српског народа, православља и ЦШО СВД;
 • да се својим моралним опредељењима не коси са традиционалним вредностима СПЦ;
 • Да се држи прописа правилника ЦШО СВД као и одлука Скупштине чланства ЦШО, одлука епархијских власти и виших тела и органа СПЦ;
 • да живи на територији ЦШО СВД;
 • Да буде регистровани парохијанин цркве СВД што свештеник потврђује приликом доношења одлуке о пријему.

У чланство ЦШО СВД не може да буде примљен онај:

 • појединац који задржава чланство у некој другој парохији, некој другој ЦШО или некој другој религији;
 • онај који занемарује или крши моралне законе цркве;
 • онај који ради против Цркве и Православља;
 • онај који је осуђен правоснажном пресудом Епархијског или вишег Црквеног суда.

Сваки члан  ЦШО СВД који више не испуњава услове пријема, може бити искључен из чланства ЦШО СВД о чему одлуку доноси Управни одбор.

Парохијанин који жели да постане члан  ЦШО СВД, подноси молбу за пријем у чланство на посебном обрасцу, који ће на захтев добити од Управног одбора или га може преузети у склопу овог текста. Испуњени формулар за пријем у чланство ЦШО СВД мора да садржи потписе два пуноправна члана ЦШО СВД који кандидата за пријем, лично знају и налазе да могу да га препоруче. Молбу прегледа Управни одбор ЦШО СВД, заједно са свештеником и на идућем заседању, у зависности од испуњења услова, одбацује или усваја и прослеђује Скупштини чланства на коначну потрврду. У случају одбацивања молбе, у року од 14 дана, Управни одбор је дужан да написмено обавести молитеља о разлозима одбијања.У случају усвајања молбе, Управни одбор ставља име дотичног молитеља на листу предлога за нове чланове и подноси га Скупштини чланства ЦШО СВД на коначну потврду. Већином гласова чланова ЦШО СВД, молитељ коначно бива потврђен или одбијен за активног члана ЦШО СВД.

Нови чланови постају пуноправни на пријемној седници Скупштине чланства.  После тога стичу право гласа на скупштинама ЦШО и могу бити предложени и изабрани за било коју позицију у Управногодбора ЦШО СВД,  осим за позицију председника Управног одбора ЦШО СВД за коју су потребни додатни услови.

Управни одбор може предложити Скупштини ЦШО СВД искључење сваког оног члана који изгуби својства тражена за чланство. Искључено лице има право да се жали Епархијском управном одбору у року од 14 (четрнаест) дана од дана пријема одлуке о искључењу.

Црквено-школском општином управља Скупштина њених чланова и на њој изабрани Управни одбор потврђен од надлежног архијереја. Чланство у ЦШО СВД као и привилегије које из чланства произилазе се протежу на све уже чланове породице пријављеног члана ЦШО СВД који живе са пријављеним  чланом на истој адреси.

Једна породица има право на једно чланство у ЦШО СВД.

Члана ЦШО СВД, у његовом одсуству на скупштинским заседањима може да представља било који пунолетни члан његове породице који живи са чланом на истој адреси.

Супружници, пунолетна деца и сродници чланова ЦШО СВД који живе на истој адреси са чланом, а који би се као поједници определили за чланство у некој другој ЦШО, или уписaли у другу парохију, директно или ангажовањем свештеника друге парохије, аутоматски губе сва права и привилегије одређена за чланове ЦШО СВД, са тиме да остали чланови те породице остају редовни чланови ЦШО СВД са свим правима и привилегијама.

Појединци који као пунолетна деца чланова ЦШО СВД, живе посебно, на другој адреси у односу на своје родитеље, нису уједно и чланови ЦШО СВД. Они имају право на самостално чланство у ЦШО СВД. Ова одредба не важи и за пунолетну децу која су на привременом одсуству или школовању.

Сви чланови ЦШО могу да користе привилегије за своје родитеље и најближе чланове породице, у околностима смртног случаја, без обзира да ли живе са њима на истој адреси и да ли су они били чланови  ЦШО или нису.

Чланови ЦШО СВД могу користити привилегије изкључиво за своје потребе и потребе ужих чланова своје породице који живе са њима на истој адреси..

Чланство у ЦШО СВД престаје у следећим случајевима:

 1. добровољним исписом из чланства ЦШО СВД / преласком у другу ЦШО;
 2. добровољним изласком из парохије СВД/ преласком у другу парохију;
 3. осудом на затвор у трајању дужем од годину дана;
 4. када члан не испуњава своје верске обавезе;
 5. када члан не испуњава своје финансијске обавезе;
 6. када члан својим радом и делима штети угледу и интересима ЦШО СВД;
 7. губитком права на чланство на основу одлуке Црквеног Суда;
 8. када члан неоправдано не присуствује на три узастопне редовне годишње скупштине ЦШО СВД.

Под тачкама 1, 2, 3, 7  чланство престаје аутоматски,  уз обавезу Управног одбора да о томе обавести Скупштину чланства ЦШО СВД.

Престанак чланства по тачкама 4,5,6 и 8 следи након спроведених поступака и одлуке Скупштине ЦШО СВД.

На одлуку Скупштине чланства, члан има право жалбе Епархијском управном одбору у року од 14 (четрнаест) дана од дана пријема одлуке.

Права чланова ЦШО СВД су:

 1. да пуноправно учествују на свим редовним и ванредним Скупштинама чланства;
 2. да бирају и буду бирани у сва тела ЦШО СВД;
 3. да уживају све привилегије одређене члановима од стране Управног одбора или Скупштине ЦШО СВД;
 4. да подносе писмени предлог Управном одбору за увођење и примену конкретних радњи у раду ЦШО СВД;
 5. да подноси писмене захтеве Надзорном одбору да испита ствари за које сматра да су неисправне или злоупотребе у финансијском раду Управног одбора.

Пуноправног члана, у његовом одсуству, на седницама  Скупштине, може заменити само неко од ужих чланова његове породице који живе на истој адреси. Нико не може давати овлашћење другом члану ЦШО СВД да гласа уместо њега.

Под тачкама 4 и 5, Управни и Надзорни одбор су дужни да члану ЦШО СВД дају писмени одговор са образложењем у року од 60 (шесдесет) дана и да тај одговор евидентирају у својој архиви.

Члан ЦШО СВД дужан је да плаћа чланарину у целости у току текуће године, најкасније до дана одржавања годишње Скупштине. Остале разрезе, ако их има, члан треба да плати до рока који је одредила Скупштина када је те разрезе расписивала.

Члан који не измири своје финансијске обавезе, за претходну годину, према ЦШО СВД, током текуће године не сматра се пуноправним чланом и губи право гласа. Право гласа опет стиче када измири своје финансијске обавезе, под услоловом да испуњава друге услове.

Сваки члан ЦШО СВД, у случају финансијских потешкоћа, може да се писмено обрати Управном одбору ЦШО СВД да буде ослобођен од плаћања чланарине током текуће године.

Верске дужности чланова ЦШО СВД су следеће:

1)         да се у свом животу и раду руководе начелима Православља;

2)         да присуствују и похађају света богослужења;

3)         да држе постове, црквом одређене;

4)         да се исповедају и причешћују;

5)         да врше све верске обреде за своје чланове породице и за себе код свештеника ове ЦШО;

6)         да васпитавају децу у српском и православном духу;

7)         да поштују своје епископе, свештенике, епархијске и црквено-школске одборнике и сва изабрана црквена тела и органе;

8)         да извршавају и држе се прописа Правилника ЦШО СВД, Статута Српске православне епархије канадске и одлука епархијских власти и виших тела и органа СПЦ;

9)         да сарађују у свему што води добру и напретку црквено-школске општине и Епархије.

Чланови који не испуњавају наведене верске дужности не могу бити бирани ни на какав положај у ЦШО СВД.

 

X