НасловнаОбавештења

Српска Православна Омладинска Заједница + Serbian Orthodox Youth Association

Драги парохијани, група наше деце, српских омладинаца из Виндзора, ових дана ми се обратила, као свештенику цркве Св. Димитрија, са жељом да благосло

“Вече Републике Српске 2020 неће бити одржано ”
Акција сакупљања намирница и средстава за хигијену за бескућнике у Виндзору/The action to collect groceries and hygiene products for the homeless in Windsor
Инструкције за долазак у цркву у недељу 14. јуна 2020
Драги парохијани,
група наше деце, српских омладинаца из Виндзора, ових дана ми се обратила, као свештенику цркве Св. Димитрија, са жељом да благословим њихов рад на организацији српске православне омладинске заједнице у Видзору. Са великом радошћу дајем свој благослов за њихов рад желећи им успех на том путу.
Српска православна омладинска заједница је наша суштинска потреба и зато полажем велике наде у њих. Са тим у вези, као свештеник, потрудићу се да од стране наше заједнице добију сваку врсту подршке.
Наша Црквено-школска општина је, према раније утврђеном правилику, установила да се нашим омладинцима наш црквени простор и имање дају бесплатно, под условом да га они користе са сваком одговорношћу и на добробит свих нас заједно.
Са друге стране, омладинци су се понудили да помогну цркви у организацији догађаја и ево, прва прилика је била да се помогне у припремним активностима за Божићне празнике за кићење бадњака, што су омладинци радо учинили. Такође, омладинци ће помоћи да се нашим старијим парохијанима достави бадњак и црквени календар на кућну адресу. Леп почетак.
Услов свих услова, па самим тим и напретка ове групе јесте рад без било каквих ограничења припадности, у сарадњи и уз подршку и благослов свих наших црквених зеједница. На њима је да покажу да је то могуће.
Позивам све моје парохијане, омладинце од 14 година па на даље, да се придруже овој групи. Сигуран сам да ће их рад у групи испунити љубављу према свом роду и својој цркви и да ће дружећи се међусобно, успоставити нова пријатељства и доживети лепе тренутке.
Честитам нашим омладинцима и желим им сваки успех у раду.
На овом линку можете сазнати више о омладинској организацији:
Свештеник Јовица Ћетковић
A group of our kids, Serbian youth from Windsor, addressed me these days, as a priest of the church of St. Dimitrije, with the desire that I bless their work on the organization of the Serbian Orthodox youth community in Windsor. I give my blessing, with great joy for their work, wishing them success on that way.
The Serbian Orthodox youth community is our essential need and that is why I put great hopes in them. As a priest, I will do my best that they get all kinds of support from our community.
According to the previously established rule, our Church-School Municipality has established that our church space and property are given to our young people for free, provided that they use it with every responsibility and for the benefit of all of us together.
Otherwise, the youth offered to help the church in organizing the event. The first opportunity was to help in the preparatory activities for the Christmas holidays for decorating Christmas tree, which the youth, with pleasure, did. Also, the youth will help to deliver Christmas Eve and the church calendar to our elderly parishioners at their home address. Nice start.
The condition of all conditions, and thus the progress of this group, is work without any restrictions of affiliation, in cooperation and with the support and blessing of all our church communities. It is up to them to show that it is possible.
I invite all my parishioners, youth from 14 years and more, to join this group. I am sure that working in a youth group will fill them with love for our nation and our church, and that by socializing with each other, they will establish new friendships and experience beautiful moments.
I congratulate our youth and I wish them every success in their work.
Ypu can see more informatiom about Youth group on this link:
V. Rev Jovica Cetkovic

Dear Serbian Orthodox Community of Windsor-Essex,

Mir Boziji! Hristos se Rodi! Vaistinu se Rodi!
Peace of God! Christ is Born! Indeed He is Born!
We would like to introduce to you a new organization in our community, the Serbian Orthodox Youth Association (SOYA) “SerbClub” of Windsor. With the blessings and guidance from V. Rev. Jovica Cetkovic of Saint Dimitrije Serbian Orthodox Church, and V. Rev. Vladimir Vranic of Gracanica Serbian Orthodox Church, we are creating a group for Serbian Orthodox youth, ages 14+, in Windsor and Essex County.
Our mission and purpose is to actively engage in meaningful discussions surrounding Orthodox faith, religion, Serbian culture and heritage with members, by participating in fun social activities and events in our Churches and communities, that promote a united Serbian Orthodox youth presence in Windsor, and promote the Orthodox values of Faith, Hope, and Love (Charity).
This group will be made up of and run by the youth, for the youth. We plan on having organized events for the youth in our community to gather, socialize, create friendships, learn, travel, and more, and as is allowed with COVID-19 restrictions.
This group is not meant to be just for one Church, or another. Our vision is to unite the Serbian Orthodox youth from all three Churches in Windsor and the Serbian community through our Orthodox Values of faith, hope and love, aspiring to our group’s patron saint, Svete Mucenice Vera, Nada, i Ljubav, i im Majka Sofia. We know that our communities are struggling to get their youth participating, to keep their children active in the community after Sunday school, to get volunteers, to have a presence of young people on leadership boards, and see them attend Church.
We believe that by starting a group of United Serbian, Orthodox, Christian youth, designed and run by young people like ourselves, we will be able to get youth participating, and offer
them something valuable, and to feel a part of their own community in their own contribution.
We, the founding members, are very excited about this group and see there is so much potential to revitalize the programs and
events offered for Serbian Orthodox youth.
We would like to wish you a blessed and bountiful holiday, a happy new year!
Hristos se Rodi! Vaistinu se Rodi! Christ is Born! Indeed he is Born!
Yours in Faith,  The SOYA “SerbClub” Executive Leadership
Marko and Nikolina Dobrich, Maja Jelich, Ana Joksic, Dane Kontic, Marina and Milena Stevanov, Milica Paunic

Драга српска православна заједницo Виндзор-Есекc регије,
Мир Божији! Христос се Роди! Ваистину се Роди!
Желели бисмо да Вам представимо нову организацију у нашој заједници, Удружење српске православне омладине „Србклуб“ из Виндзора. Уз благослов и смернице свештеника
Јовице Ћетковића из Српске православне цркве Светог Димитрија и свештеника Владимира Вранића из Српске православне цркве Грачаницa, оснивамо удружење за српску православну омладину старију од 14 година у Виндзор Есекс регији.
Наша мисија и намера је да активно учествујемо у значајним дискусијама у вези православне вере, религије, српске културе и наслеђа, учествујемо у забавним друштвеним
активностима и догађајима у нашим црквама и заједницама који промовишу уједињење српске православне омладине у Виндзору у духу православних вредности вере, наде и
љубави (доброчинства). Ову групу ће чинити и водити омладина, за младе.
Планирамо да организујемо догађаје за омладину у нашој заједници да би се окупљали, дружили, стварали пријатељства, учили, путовали и још много тога, у складу са
тренутним ограничењима због пандемије.
Ово удружење није намењено само за једну или другу цркву. Наша визија је да ујединимо српску православну омладину из све три цркве у Виндзору и српску заједницу кроз наше
православне вредности вере, наде и љубави, поштујући и славећи заштитнице наше групе, Свете Мученице Веру, Наду,
Љубав и Мајку им Софију. Знамо да се наше заједнице труде на све начине да њихова омладина остане активна у заједници и после завршетка недељне школе, да постану
волонтери, да буду присутни у цркви и црквеним дешавањима и активни у управним одборима.
Верујемо да ћемо покретањем групе уједињене српске, православне, хришћанске омладине, коју смо сами осмислили и којом ћемо сами управљати, привући младе попут нас самих и успети да понудимо нешто вредно и занимљиво како би се осећали делом своје заједнице и дати свој сопствени допринос.
Ми, чланови оснивачи, веома смо сретни због оснивања ове групе и видимо да постоји велики потенцијал за ревитализацију програма и догађаја који се нуде за српску православну омладину.
Желели бисмо да Вам пожелимо благословен и срећан
Божић и срећну Нову годину!
Христос се Роди! Ваистину се Роди!
Ваши у вери,
Извршно руководство „Србклуб“
Марко и Николина Добрић, Маја Јелић, Ана Јоксић, Дане Контић, Марина и Милена Стеванов, Милица Паунић

X